1. Cíl soutěže

Cílem soutěže „BOHEMIA SEKT TROPHÉE – SOMMELIER ČR“ o nejlepšího sommeliera České republiky, je rozvíjet a propagovat profesi sommeliera mezi odbornou i laickou veřejností.

2. Vyhlašovatel, organizátor a technický výbor soutěže

Soutěž vyhlašuje společnost BOHEMIA SEKT, s.r.o. ve spolupráci s Asociací sommelierů České republiky (odborný garant soutěže) Organizátorem soutěže je agentura Advanced production s.r.o.. Společnost BOHEMIA SEKT sestavuje technický výbor soutěže. Vedením technického výboru je pověřen pracovník vyhlašovatele. Technický výbor je zodpovědný za organizaci a realizaci soutěže včetně akvizice, propagace a počítačového zpracování výsledků. V čele Technického výboru je komisař soutěže.

Vítěz soutěže „BOHEMIA SEKT TROPHÉE – SOMMELIER ČR“ o nejlepšího sommeliera s českým občanstvím může být nominován Asociací sommelierů do výběru na mezinárodní soutěž pořádanou Mezinárodní asociací sommelierů.

3. Funkce sommeliera, soutěžní kategorie a organizace soutěže

3.1. Slovo „sommelier“ pochází z provensálského dialektu a znamenalo označení člověka, který byl zodpovědný za zvířecí potahy dopravující potraviny a nápoje, zejména vína na královské hostiny. Povolání sommelier má své počátky v 19. století při vzniku velkých hotelů a restaurací. Dnes je Sommelier gastronomický odborník na víno, nápoje a kombinaci pokrmů a nápojů.

Funkce sommeliera zahrnuje tyto činnosti:

 • Nákup a prodej vína
 • Tvorba nápojového lístku
 • Péče o vinný sklep
 • Zvýšení prestiže restaurace – péče o zákazníky / návštěvníky
 • Doporučování vhodných nápojů k pokrmům, která zdůrazňují hodnotu jídla
 • Manager nápojového sektoru – rozpočet, finanční plán, zásoby.

3.2. Soutěž „BOHEMIA SEKT TROPHÉE – SOMMELIER ČR“ je organizována ve dvou kategoriích.

 • Kategorie Professional 16. 10. 2024
 • Kategorie Talent 2. 10. 2024

Kategorie Professional – soutěže se mohou zúčastnit sommelieři, kteří tuto profesi vykonávají aktivně po dobu minimálně jednoho roku a jsou starší 18. let.

Kategorie Talent – soutěže se mohou zúčastnit sommeliéři, kteří se studiem připravují na svoje budoucí povolání sommeliera. Soutěžit v této kategorii mohou i ti sommelieři, kteří vykonávají profesi sommeliera a to maximálně po dobu jednoho roku od ukončení školy. Soutěžit v této kategorii mohou i ti sommelieři, kteří vykonávají profesi sommeliera a to maximálně po dobu jednoho roku. Sommelierům mladším 18 let není povoleno degustovat víno ani jiné alkoholické nápoje.

3. 3. Do soutěže se může přihlásit účastník, který řádně a úplně vyplní a v termínu dodá přihlášku získanou od organizátora soutěže prostřednictvím webové stránky www.trophee.cz (jméno a příjmení, rok narození, soukromá adresa, email a telefon, název restaurace, podniku nebo školy, kterou soutěžící reprezentuje). Nedílnou součástí přihlášky je fotografie soutěžícího, krátký profesní životopis a logo restaurace, školy nebo společnosti, kterou v soutěži účastník prezentuje. (bez těchto náležitostí nelze soutěžícího zaregistrovat) V případě, že soutěžící dodal tyto materiály již v předchozím ročníku, může údaje jen aktualizovat a potvrdit nebo jen potvrdit. Adresa pro elektronické dodání přihlášky je www.trophee.cz. Uzávěrka přihlášek je u kategorie Talent 27. září 2023 u kategorie Professional 1. října 2023. V místě konání soutěže soutěžící svoji přihlášku osobně podepíší a potvrdí tak pravdivost údajů v ní uvedených. Organizátor může, pokud mu to technické možnosti dovolují, posunout termín uzávěrky.

3. 4. V soutěži Professional nemohou soutěžit ti sommelieři, kteří se již v předchozích ročnících třikrát umístili ve finálové části soutěže „BOHEMIA SEKT TROPHÉE – SOMMELIER ČR“ na prvním místě.

3. 5. Do kategorie Professional není umožněn přístup soutěžícím, kteří splňují podmínky pro účast v kategorii Talent.

3. 6. Soutěžícím není dovoleno během plnění úkolů jednotlivých disciplín hovořit s ostatními soutěžícími, telefonovat, či používat jiné komunikační přístroje.

3. 7. Pro účast v soutěži kategorie Professional ani Talent není vybírán účastnický poplatek.

3. 8. Přístup veřejnosti není na základní kolo povolen. Finálová část je plně veřejná.

3. 9. Všichni soutěžící jsou povinni být v průběhu soutěže i při vyhlášení výsledků oblečeni v předepsaném sommelierském oděvu. Soutěžící obdrží před zahájením soutěže sommelierskou zástěru s názvem a logem soutěže a jsou povinni ji po dobu soutěže správně nosit.

3. 10. Oficiálním jazykem soutěže je čeština, avšak některé otázky v písemném testu jsou v anglickém jazyce.

3. 11. Do soutěže může být zařazen i anglicky mluvící sommelier s tím, že požadavek na nezávislého tlumočníka musí uvést v přihlášce. Organizátor zajistí soutěžícímu tlumočníka.

3. 12. Písemný test v základním kole soutěže se hodnotí anonymně. Pořadové číslo je přidělováno podle pořadí při zápisu o registraci. Soutěžící na soutěžní formuláře uvádí svoje pořadové číslo (nikoliv svoje jméno). Zveřejněna budou jen jména účastníků finálové části a pořadí pro finále bude losováno. Hodnotitelská komise nezná jméno soutěžícího, jehož výsledky testu nebo degustace posuzuje.

3. 13. Zveřejnění výsledků soutěže:
V místě soutěže budou zveřejněna jména a pořadí tří finalistů pro finálovou část soutěže. Ostatním soutěžícím bude písemně nejpozději deset dnů po akci sdělen počet bodů, který v soutěži dosáhli. Současně obdrží informaci o nejvyšším a nejnižším počtu dosažených bodů v soutěži nejlepším a nejslabším soutěžícím.

3. 14. Písemné protesty k nedodržení ustanovení statutu přijímá předseda hodnotitelské komise v průběhu soutěže a nejpozději do 5. minut po ukončení finálové části. Kauce činí 3 000 Kč. Pokud bude protest vyhodnocen jako oprávněný, kauce se vrací. Pokud hodnotitelská komise většinou hlasů označí protest jako neoprávněný, kauce propadá ve prospěch vyhlašovatele soutěže. Protest posoudí hodnotitelská komise a řešení protestujícímu sdělí její předseda. Následné protesty po vyhlášení výsledků nebudou přijímány.

3. 15. Za detailní projednání statutu se členy hodnotitelské komise odpovídá komisař soutěže, který je zároveň zodpovědný za spolupráci s Asociací sommelierů ČR případně dalšími partnery při přípravě soutěže. Jeho jméno bude sděleno soutěžícím i hodnotitelské komisi na začátku soutěže.

3. 16. Za dodržování statutu odpovídá předseda hodnotitelské komise.

4. Složení, práva a povinnosti hodnotitelská komise a technického výboru

4.1. Komise je jmenována vyhlašovatelem v jednoznačné shodě s Asociací sommelierů ČR a je složena z odborníků sommelierů a vinařů z ČR a ze zahraničí.

4. 2. Komisi tvoří předseda a členové. Je přípustné, aby moderátor soutěže byl u vybraných disciplín členem hodnotitelské komise. Čestní hosté mají při hodnocení výhradně hlas poradní. Ostatní členové hodnotitelské komise musí svou absenci v některé části soutěže nahlásit s minimálně čtrnáctidenním předstihem vyhlašovateli a organizátorovi soutěže.

4. 3. Počet členů v hodnotitelské komisi u kategorie Professional je stanoven na minimální počet 5 včetně předsedy, u kategorie Talent minimálně 2 členů včetně předsedy. V případě sudého počtu členů komise má při nerozhodném hlasování rozhodující hlas předseda komise.

4. 4. Předseda hodnotitelské komise zodpovídá za korektní průběh soutěže a správné dodržování statutu soutěže. Veškerá rozhodnutí, která přijme technický výbor, jakož i výsledky, kterých soutěžící dosáhnou v jednotlivých disciplínách, podléhají kontrole a odsouhlasení předsedy hodnotitelské komise. Výsledky soutěže předseda oznámí soutěžícím a ve finálové části zveřejní.

4. 5. Po shlédnutí soutěžních otázek členové hodnotitelské komise nesmějí za žádných okolností hovořit s nikým mimo hodnotitelskou komisi o problematice soutěže a to ani osobně, ani telefonicky.

4. 6. Během soutěžních disciplín soutěžící, členové hodnotitelské komise ani technického výboru nesmějí používat parfémy nebo jiné aromatické látky.

4. 7. Členové hodnotitelské komise mají povinnost dodržovat výše uvedená pravidla, jinak budou z komise předsedou komise vyloučeni.

4. 8. Technický výbor, který řídí komisař soutěže, má právo vyžádat si v kterémkoli okamžiku soutěže pracovní zasedání za přítomnosti předsedy hodnotitelské komise k vyřešení problémů, které nastaly v průběhu soutěže.

4. 9. Hodnotitelská komise pracuje v týmech podle specializací. Návrh předkládá technický výbor. Návrh musí být přijat v jednoznačné shodě.

4. 10. Hodnocení jednotlivých disciplín je prováděno takto:

Základní kolo

 • Test – na zadání a průběh testu dohlíží minimálně 2 členové komise, na výsledku hodnocení se shodnou všichni členové komise
 • Menu a lístek – na plnění úkolů dohlíží minimálně 2 členové komise, výsledek je průměrem bodového hodnocení od 2 členů komise. Hodnotí se takto, pokud jsou samostatnou disciplínou (kategorie Talent)
 • Degustace – přípravou vzorků a dozorem pro plnění disciplíny jsou pověřeni minimálně 2 členové komise.
 • Servis – na průběh servisu u každého soutěžícího dohlíží dvojice porotců, která se shodne na výsledku a bodovém ohodnocení.
 • Po testu a degustaci přistupuje k servisu červeného vína pouze deset soutěžících, kteří mají nejvyšší bodové skóre (kategorie Professional).

Finálové kolo

 • Do finále se započítávají body ze základního kola.
 • Na průběh plnění disciplín dohlížejí všichni členové komise.
 • Komise posuzuje vystoupení každého finalisty a hodnotí jeho profesionalitu a úroveň komunikace s hosty.

4. 11. Výsledky soutěže jsou ve všech případech zaokrouhlovány na jedno desetinné místo.

5. Termín a místo konání soutěže

5. 1. Údaje k termínu a místu konání soutěže jsou zveřejněny formou pozvánky
na webových stránkách www.trophee.cz

5. 2. V pozvánce získá zájemce i další informace k podmínkám účasti. Pozvánka je umístěna na webových stránkách www.trophee.cz, Asociace sommelierů ČR, Vinařském fondu a zveřejněna ve vybraném odborném tisku. Organizační pokyny obdrží všichni zaregistrovaní účastníci při oficiálním zahájení soutěže.

5. 3. Statut soutěže je po celou dobu konání akce k nahlédnutí u komisaře soutěže
a u předsedy hodnotitelské komise.

6. Soutěžní část – základní kolo

6. 1. Celkový čas jednotlivých disciplín základního kola je:

 • písemný test (příp. včetně doporučení nápojů a oprava nápojového listu) 60 minut
 • degustace – verbální či písemný popis nápoje (při verbálním popisu min. 3 minuty na 1 vzorek, pří písemným popisu min. 5 minut na 1 vzorek)
 • servis u stolu 5 minut

6. 2. Do finálové části soutěže postupují tři soutěžící s nejvyšším bodovým součtem. V případě rovnosti bodů rozhoduje vyšší bodový zisk v testu, v případě rovnosti bodů pak výsledek z anonymní degustace a následně ze servisu. Pořadí na dalších místech
se nestanovuje.

6. 3. Písemný test

50 otázek – maximum

Otázky jsou ohodnoceny:

 • kategorie Talent 1 až 30 bodů podle důležitosti, rozsahu podotázek a obtížnosti,
  kategorie Professional 2 až 60 bodů podle důležitosti, rozsahu podotázek a obtížnosti.

Odpovědi na otázky jsou formou zaškrtávání správné odpovědi, přesné termínové a pojmové jednoslovné nebo víceslovné odpovědi. Splnění otázek testu provádí každý účastník samostatně, souběžně s ostatními. Na regulérnost dohlíží určený člen hodnotitelské komise.

V hodnotitelské komisi je stanoveno tři až pět členů komise, kteří zodpovídají za hodnocení správnosti plnění testu. Úroveň plnění správnosti testu provádí hodnotící komise tím způsobem, že vybraní členové komise jsou odpovědni za hodnocení přidělené části testu, tj. jeden boduje otázky 1 až 10, druhý 11 až 20, třetí 21 až 30, čtvrtý 31 až 40 a pátý 41 až 50. Kontrola bodování je provedena všemi členy komise. (platí u kategorie Talent). Rozdělení pracovních týmů navrhne hodnotitelské komisi komisař soutěže a bude odsouhlaseno členy komise v jednoznačné shodě.

6. 4. Degustace

Verbální či písemný popis 1 -4 anonymních vzorků (šumivé víno, bílé víno, červené víno, ostatní nápoje). O jejich počtu rozhodne komise v den konání akce.

Přesné termínové a pojmové jednoslovné nebo víceslovné odpovědi na otázky anonymní degustace jsou ohodnoceny tabulkou stanovenými body. Anonymní vzorky jsou jednotlivým účastníkům předkládány v degustačních sklenkách. Degustaci provádí každý účastník samostatně a osobně popisuje vlastnosti degustovaného vzorku.

Úroveň anonymní degustace provádí vybraní členové hodnotící komise tím způsobem, že porovnávají výsledky hodnocení jednotlivých soutěžících s výsledky hodnocení vzorků, která provedli odborníci vyhlašovatele ve shodě s hodnocením tří členů, určených k hodnocení této disciplíny soutěže.

6.5. Předvedení servisu sektu u stolu

Provádění servisu probíhá současně u 1– 4 stanovišť. O jejich počtu rozhodne komise v den konání akce. Soutěžící přistupují k plnění úkolů v této disciplíně v číselném pořadí, ve kterém se dostavili k registraci. Pořadí stanovišť je rovněž očíslováno a logicky soutěžící s nejnižším číslem přistupuje k prvnímu stanovišti a podobně.

Ostatní účastníci čekají na své vystoupení mimo soutěžní místnost.
Úroveň provedení servisu posuzuje hodnotící komise tím způsobem, že dva až tři komisaři hodnotí výsledky soutěžících podle kritérií stanovených v bodovém systému, určeném Asociací sommelierů ČR v dělení na tyto části:

 • Příprava pracoviště
 • Způsob provedení
 • Celkový dojem

Povolené vlastní pomůcky – sommelierský nůž. Jiné vlastní pomůcky povoleny nejsou a zajistí je organizátor soutěže.

7. Finálové kolo

7. 1. Soutěžní část – finálové kolo kategorie Professional

 • znalostní kvíz
 • slepá degustace, verbální identifikace vzorku
 • servis sektu či vína včetně doporučení pokrmu a komunikace s hostem
 • snoubení vín s pokrmy dané oblasti
 • slepá degustace lihovin

7. 2. Hodnocení provádí celá komise, shodne se na výsledku a konečném pořadí jednotlivých soutěžících.

7.3. Finálové disciplíny kategorie Talent:

 • doporučení vín k menu
 • dekantace červeného vína
 • slepá degustace 1 vzorku (osoby mladší 18 let popisují pouze barvu a vůni)
 • hodnotí se také komunikace s hostem, vystupování sommeliera a celkový dojem

7.4. Pořadí vystoupení ve finálovém kole si finalisté losují.

7. 5. Každý účastník má na splnění jednotlivých disciplín přesně stanovený počet minut.

7. 6. Finalista má k dispozici výběr sommelierských pomůcek a vzorků vín a nápojů, které používá podle vlastního uvážení z inventáře připraveného organizátory soutěže.

7. 7. Účastníci finále, kteří dosud neabsolvovali svá vystoupení, čekají na vlastní vystoupení mimo soutěžní místnost.

7. 8. Do celkového hodnocení finále soutěže se započítávají výsledky základní části i části finálové.

7. 9. V době, kdy se hodnotící komise radí, moderátor večera seznámí diváky
se správným zněním odpovědí.

Ostatní účastníci čekají na své vystoupení mimo soutěžní místnost.

Úroveň provedení servisu posuzuje hodnotící komise tím způsobem, že členové komise hodnotí výsledky soutěžících podle kritérií stanovených v bodovém systému, určeném vyhlašovateli soutěže, které jsou dány tabulkou určenou Asociací sommelierů ČR v dělení na tyto části:

 • Příprava pracoviště
 • Způsob provedení
 • Celkový dojem

Povolené vlastní pomůcky – sommelierský nůž. Jiné vlastní pomůcky povoleny nejsou a zajistí je organizátor soutěže.

8. Vyhlášení výsledků soutěže

8. 1. Vyhlášení výsledků 25. ročníku mezinárodního mistrovství o nejlepšího sommeliera České republiky „BOHEMIA SEKT TROPHÉE – SOMMELIER ČR“ proběhne v rámci společenského večera. Tři finalisté obdrží diplom za 1., 2. nebo 3. místo a šek na finanční částku, která je vyhlašovatelem stanovena pro každý ročník zvlášť. Výsledky finále jsou považovány za konečné a není možné se proti nim odvolat nebo požadovat jejich revizi.

8. 2. Účastníci finálové části soutěže Professional obdrží do 21. dnů po skončení soutěže finanční částku na číslo účtu, které předají organizačnímu pracovníku vyhlašovatele:

 • 1. místo ve výši 20.000 Kč
 • 2. místo ve výši 12.000 Kč
 • 3. místo ve výši 10.000 Kč

8. 3. Účastníci finálové části soutěže Talent obdrží do 21. dnů po skončení soutěže finanční částku na číslo účtu, které předají organizačnímu pracovníku vyhlašovatele:

 • 1. místo ve výši 3.000 Kč
 • 2. místo ve výši 2.000 Kč
 • 3. místo ve výši 1.000 Kč

9. Základní doporučená literatura

 • Ministerstvo zemědělství a výživy ČR – aktuální Situační a výhledová zpráva „Réva vinná, révové víno
 • V. Kraus a kol. – Encyklopedie českého a moravského vína
 • V. Kraus a kol. – Réva a víno v Čechách a na Moravě
 • Sommelier, Povolání budoucnosti – vydala Mezinárodní asociace sommelierů ve spolupráci s Didaktickým výborem A.S. I.
 • T. Stevenson – Nová encyklopedie světových vín
 • Hugh Johnson a Jancis Robinsonová – Světový atlas vína
 • G. Vaccarini – Jak rozumět vínu – Manuál sommeliera
 • časopisy Wine and Degustation, Decanter, Wine Spectator,
  internet

10. Organizace soutěže

10. 1. Organizaci soutěže zajišťuje, statut předkládá a protesty přijímá komisař technického výboru paní Mgr. Alice Králová, BOHEMIA SEKT, s.r.o., Smetanova 220, 332 02 Starý Plzenec, telefon: +420 733 148 127, e-mail: trophee@bohemiasekt.cz.

Sčítacím komisařem je pan Martin Sedlák. Výběrem degustačních vzorků je pověřen zástupce Asociace sommelierů a Vinařského fondu případně Národního vinařského centra.

10. 2. Organizátor nepřebírá žádnou zodpovědnost za zranění či nemoc zúčastněných osob, stejně jako za škodu na majetku nebo finanční ztrátu během konference. Účastníci si mohou zařídit vlastní individuální pojištění dle uvážení.